Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Inhoudsopgave

Artikel 1 - Definities

1.1 Elixir Parfums: Elixir Parfums, gevestigd te Apollostraat 5, 1363TJ Almere, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 89735595, handelend onder de naam Elixir Parfums.

1.2 Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met Elixir Parfums of die een aanbod van Elixir Parfums accepteert.

1.3 Overeenkomst: de overeenkomst tussen Elixir Parfums en de Klant.

1.4 Website: de website van Elixir Parfums, te vinden op www.elixir-parfums.nl.

1.5 Producten: alle producten die door Elixir Parfums worden aangeboden op de Website.

1.6 Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Klant om binnen de bedenktijd van 14 dagen de Overeenkomst te ontbinden.

1.7 Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Klant gebruik kan maken van zijn Herroepingsrecht.

1.8 Schriftelijk: onder schriftelijk wordt in deze algemene voorwaarden ook communicatie per e-mail verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de inhoud voldoende vaststaat.

1.9 Partijen: Elixir Parfums en de Klant gezamenlijk.

1.10 Dagen: kalenderdagen.

1.11 Geschil: iedere geschil tussen de Partijen over de totstandkoming, de uitvoering of de beëindiging van de Overeenkomst en de daaruit voortvloeiende overeenkomsten.

1.12 Nederland: het land waar Elixir Parfums is gevestigd en waar de Klant woont.

1.13 Consument: de Klant die een natuurlijk persoon is en niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

1.14 Zakelijke klant: de Klant die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

1.15 Bedrijfsinformatie: alle informatie die beschikbaar wordt gesteld door Elixir Parfums via de Website of anderszins, zoals informatie over de Producten, prijzen en betalingsmogelijkheden.

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid

2.a Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden gesloten tussen Elixir Parfums, gevestigd te [adres], en de koper.

2.b Door een bestelling te plaatsen via de website van Elixir Parfums, gaat de koper akkoord met deze algemene voorwaarden en stemt de koper in met de toepasselijkheid ervan.

2.c Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

2.d Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Elixir Parfums zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

2.e Elixir Parfums behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Eventuele wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. Elixir Parfums zal de wijzigingen tijdig bekendmaken via haar website of per e-mail.

 

Artikel 3 - Aanbod en overeenkomst

3.a Alle aanbiedingen en offertes van Elixir Parfums zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

3.b Elixir Parfums behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren of aanvullende informatie op te vragen indien dit nodig is voor de correcte uitvoering van de bestelling.

3.c Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een bestelling via de website van Elixir Parfums is geplaatst en de koper akkoord is gegaan met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

3.d Elixir Parfums zal de bestelling zo spoedig mogelijk per e-mail bevestigen. Indien de koper binnen 24 uur na het plaatsen van de bestelling geen bevestiging heeft ontvangen, dient de koper contact op te nemen met Elixir Parfums.

3.e Elixir Parfums is gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden indien blijkt dat de koper onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt bij het plaatsen van de bestelling of indien de koper in het verleden in strijd heeft gehandeld met de algemene voorwaarden van Elixir Parfums.

3.f Prijzen en informatie over producten en diensten op de website van Elixir Parfums zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. Elixir Parfums is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van dergelijke fouten.

3.g Elixir Parfums kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de koper redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.h In geval van ontbinding van de overeenkomst zal Elixir Parfums het door de koper betaalde bedrag zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen. Kosten van het terugsturen van het product zijn voor rekening van de koper in het geval van retourneren.

 

Artikel 4 - Prijzen en betaling

4.a De prijzen van de aangeboden producten en/of diensten worden duidelijk vermeld op de website van Elixir Parfums, tenzij anders is overeengekomen.

4.b Alle prijzen zijn inclusief btw en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.

4.c Betaling dient te geschieden op een van de wijzen zoals aangegeven tijdens het bestelproces op de website. Betaling kan plaatsvinden via iDEAL.

4.d Elixir Parfums is gerechtigd om de prijzen van producten en/of diensten te wijzigen. Eventuele prijswijzigingen hebben geen invloed op reeds gedane bestellingen.

4.e Indien de prijs van een product en/of dienst wordt verhoogd na het plaatsen van een bestelling, heeft de consument het recht om de overeenkomst te ontbinden binnen zeven werkdagen na mededeling van de prijsverhoging door Elixir Parfums.

4.f Indien de consument in gebreke blijft met betaling van een factuur, is de consument van rechtswege in verzuim en is Elixir Parfums gerechtigd om de wettelijke rente en incassokosten in rekening te brengen.

4.g Bij betaling via bankoverschrijving dient de betaling binnen zeven werkdagen na het plaatsen van de bestelling te zijn voldaan. Indien de betaling niet binnen deze termijn is ontvangen, wordt de bestelling geannuleerd.

4.h Elixir Parfums behoudt zich het recht voor om de bestelling te annuleren bij vermoeden van fraude of onrechtmatig handelen in verband met de betaling.

 

Artikel 5 - Levering en verzending

5.a Elixir Parfums verzendt alleen binnen Nederland, tenzij anders overeengekomen.

5.b De levering van de producten geschiedt op het door de klant aangegeven adres.

5.c Voor de verzending van pakketten binnen Nederland brengt Elixir Parfums verzendkosten in rekening van €4,99, tenzij anders overeengekomen.

5.d Elixir Parfums verzendt pakketten binnen Nederland via DHL. Indien de klant niet aanwezig is op het moment van bezorging, zal DHL het pakket bij de buren afleveren of het op een later tijdstip opnieuw aanbieden. Mocht de klant na twee bezorgpogingen het pakket niet in ontvangst hebben genomen, dan zal het pakket worden geretourneerd naar Elixir Parfums. De kosten voor het opnieuw verzenden van het pakket zijn voor rekening van de klant.

5.e Voor de verzending van samples brengt Elixir Parfums geen verzendkosten in rekening. De samples worden verzonden via brievenpost van PostNL.

5.f Elixir Parfums streeft ernaar om bestellingen binnen 3 werkdagen na ontvangst van de betaling te verzenden. Indien dit om welke reden dan ook niet mogelijk is, zal Elixir Parfums de klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

5.g Elixir Parfums is niet aansprakelijk voor vertragingen in de levering of de gevolgen daarvan, tenzij deze vertragingen te wijten zijn aan opzet of grove schuld van Elixir Parfums.

 

Artikel 6 - Herroepingsrecht en retourneren

6.a Elixir Parfums doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat de producten die u bij ons bestelt aan uw verwachtingen voldoen. Mocht u desondanks toch niet tevreden zijn over een product, dan heeft u het recht om binnen veertien (14) dagen na ontvangst van het product de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden.

6.b Om gebruik te maken van het herroepingsrecht, dient u Elixir Parfums binnen veertien (14) dagen na ontvangst van het product op de hoogte te stellen van uw beslissing de overeenkomst te ontbinden. Dit kunt u doen door het retourformulier in te vullen en op te sturen naar het opgegeven e-mailadres. Het product dient vervolgens binnen veertien (14) dagen na ontvangst van het retourformulier te worden geretourneerd aan het adres dat op het retourformulier vermeld staat.

6.c Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Indien het product niet aan deze voorwaarden voldoet, kan Elixir Parfums een waardevermindering in rekening brengen.

6.d De kosten voor het retourneren van het product zijn voor uw eigen rekening. Elixir Parfums adviseert daarom om het product retour te zenden via een track & trace verzendmethode.

6.e Indien u de overeenkomst ontbindt, zal Elixir Parfums binnen veertien (14) dagen na ontvangst van het geretourneerde product het aankoopbedrag terugbetalen. Hierbij geldt dat het aankoopbedrag inclusief de initiële verzendkosten zal worden teruggestort, tenzij slechts een deel van de bestelling wordt geretourneerd. In dat geval worden de initiële verzendkosten niet vergoed.

6.f Indien het geretourneerde product beschadigd is of de verpakking meer beschadigd is dan nodig is om het product te testen, behoudt Elixir Parfums zich het recht voor om deze waardevermindering in rekening te brengen bij de klant.

6.g Het herroepingsrecht geldt niet voor producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben, tenzij deze gebrekkig zijn.

 

Artikel 7 - Garantie en klachten

7a. Elixir Parfums staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

7b. De garantieperiode van Elixir Parfums komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Elixir Parfums is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.

7c. De consument is verplicht de geleverde producten bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde producten verkeerd, ondeugdelijk of incompleet zijn, dan dient de consument (alvorens over te gaan tot terugzending aan Elixir Parfums) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Elixir Parfums. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 14 dagen na levering aan Elixir Parfums schriftelijk worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

7d. Indien klachten van de consument door Elixir Parfums gegrond worden bevonden, zal Elixir Parfums naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of met de consument een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Elixir Parfums en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende producten dan wel (naar keuze van Elixir Parfums) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Elixir Parfums gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Elixir Parfums voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

7e. Elixir Parfums is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

7f. Deze garantie geldt niet indien:

   - de consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;

   - de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van de ondernemer en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;

   - de gebreken geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

7g. In geval van een geschil tussen Elixir Parfums en de consument, kan de consument een beroep doen op het Europees Online Dispute Resolution-platform (ODR-platform). Het ODR-platform is te bereiken via de volgende link: [URL van het ODR-platform].

 

Artikel 8 - Aansprakelijkheid en overmacht

8a. Elixir Parfums is niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, die de consument lijdt als gevolg van het gebruik van de producten van Elixir Parfums, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van Elixir Parfums.

8b. Indien Elixir Parfums aansprakelijk wordt bevonden, is de aansprakelijkheid van Elixir Parfums beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar wordt uitbetaald, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van Elixir Parfums.

8c. Elixir Parfums is niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, die de consument lijdt als gevolg van het niet kunnen leveren van producten door overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid die buiten de controle van Elixir Parfums valt, waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Elixir Parfums kan worden verlangd.

8d. Indien Elixir Parfums door overmacht niet in staat is haar verplichtingen jegens de consument na te komen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand. Indien deze overmachtstoestand langer duurt dan 30 dagen, hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden zonder verplichting tot het vergoeden van schade aan de andere partij.

8e. Indien Elixir Parfums op het moment van de overmachtstoestand haar verplichtingen deels is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen deel zelfstandige waarde toekomt, is Elixir Parfums gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen deel apart te factureren. De consument is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 10 - Privacy en persoonsgegevens

10.a Elixir Parfums verwerkt persoonsgegevens van klanten in overeenstemming met de geldende privacywetgeving. Door gebruik te maken van de diensten van Elixir Parfums geeft de klant toestemming voor de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens zoals beschreven in de privacyverklaring.

10.b Elixir Parfums gebruikt de persoonsgegevens van klanten voor het uitvoeren van de overeenkomst en het verwerken van bestellingen. Daarnaast kunnen de gegevens worden gebruikt om klanten op de hoogte te houden van nieuwe producten of aanbiedingen, indien de klant hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

10.c Elixir Parfums zal persoonsgegevens van klanten niet aan derden verstrekken, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

10.d Klanten hebben het recht om hun persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kan worden gedaan door contact op te nemen met Elixir Parfums via info@elixir-parfums.nl. Elixir Parfums zal binnen 4 weken na ontvangst van het verzoek reageren.

10.e Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens en de rechten van klanten verwijzen wij naar de privacyverklaring op onze website.

 

Artikel 11 - Slotbepalingen

11.a Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten die tussen Elixir Parfums en de klant worden gesloten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.b Geschillen tussen Elixir Parfums en de klant zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Elixir Parfums is gevestigd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

11.c Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Elixir Parfums en de klant in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

11.d Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal. Indien deze algemene voorwaarden in vertaling beschikbaar zijn gesteld en er verschillen zijn tussen de Nederlandse tekst en de vertaling daarvan, is de Nederlandse tekst bindend.

 

Dit waren de algemene voorwaarden van Elixir Parfums. Wij raden u aan deze voorwaarden goed door te lezen voordat u een bestelling plaatst. Door een bestelling te plaatsen bij Elixir Parfums gaat u akkoord met deze voorwaarden. Mocht u nog vragen hebben over onze voorwaarden, dan kunt u contact met ons opnemen via info@elixir-parfums.nl.